Analizele de mediu înglobează o familie de analize diverse în funcție de tipul de matrice vizată, cum ar fi apa, aerul, sau solul, deșeurile și nămolurile. Analizele de interes pentru aer sunt emisiile, imisiile și nivelul de zgomot. Pentru mai multe informații despre analizele de mediu, citiți în continuare.

Ape uzate

Apele uzate sunt apele care au multiple utilizări, în cursul cărora ele se încarcă cu diferite elemente poluante și își modifică substanțial compoziția. Apele utilizate în diferite scopuri, considerate ape poluate sunt denumite ape uzate sau reziduale.

În raport cu proveniența lor, apele uzate se clasifică astfel:

Apă uzată menajeră, este apa de evacuare după ce a fost folosită pentru nevoi gospodărești în locuințe și unități de folosință publică și provine din descărcări de la operații de igienă corporală, de la pregătirea alimentelor, de la spălarea îmbrăcămintei ori prin evacuări de produși fiziologici (closete cu apă).

 

apa_menajera

 

Ape uzate industriale, sunt cele care se evacuează în mod concentrat după folosirea lor în procesele tehnologice de obținere a materiilor prime sau a produselor finite. După proveniența lor pot fi:

 • ape de răcire, care formează proporția principală (volum) a apelor uzate industriale;
 • ape de spălare, ocupă locul doi ca volum; apar într-o mare varietate de industrii și rezultă din folosirea apei de alimentare pentru antrenarea și îndepărtarea unor materiale nedorite;
 • ape de proces, sunt cele ce au servit ca solvent sau ca mediu de reacție în procesul de prelucrare a materiilor prime; au un volum relativ redus, dar sunt foarte concentrate;


apa_industriala

 

Apele uzate industriale sunt însoțite aproape întotdeauna de apele uzate de la grupurile sanitare, de la curățarea spațiilor de lucru și a echipamentului. Uneori se folosește termenul de ape convențional curate, pentru a defini în mod arbitrar o gamă largă de ape uzate; termenul este prin sine vag, iar experiența a demonstrat că de multe ori prin folosirea lui se minimalizează potențialul poluant al unor ape.

Ape uzate orășenești, sunt amestecurile de ape uzate industriale cu apă uzată menajeră prin colectarea lor într-un sistem comun de canalizare.

 

apa_oraseneasca

 

Ape meteorice (pluviale), sunt apele de ploaie sau rezultate din topirea zăpezii, adăugându-se în această categorie apele folosite pentru spălarea străzilor. Volumul lor este în general cunoscut, dar depinde de o serie întreagă de factori, deoarece o parte se evaporă, altă parte se înfiltrează în sol și numai restul se colectează prin rețeaua de canalizare.

 

apa_de_ploaie

 

În cadrul Laboratorului de mediu Biosol se pot efectua analize pentru toate aceste tipuri de ape uzate. Probele de ape uzate (menajeră, industrială, pluvială) pot fi prelevate de către personalul laboratorului conform standardelor de prelevare SR EN ISO 5667-10:2002 sau de către beneficiar, conform instrucțiunilor oferite de către laborator.

Indicatorii de analizat sunt în principal conform HG 352/2005, NTPA 001 și NTPA 002, ei fiind stabiliți de către autoritățile de mediu prin Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.

Analize ape uzate industriale și urbane evacuate în receptori naturali,
conform
HG 352/2005 – NTPA 001
Aceste ape sunt efluenți ai stațiilor de epurare care sunt evacuați în receptori naturali (râuri, lacuri, injectare sol).

.

Indicatori

Aluminiu

Fenoli

Argint

Fier total

Arsen

Fluoruri

Azot amoniacal

Fosfor total

Azot total

Magneziu

Azotați
(Nitrați)

Mangan

Azotiți
(Nitriți)

Materii totale în suspensii
(MTS)

Cadmiu

Mercur

Calciu

Molibden

Consum biochimic de oxigen
(CBO5)

Nichel

Cianuri totale

pH

Clor rezidual
liber / total

Plumb

Cloruri

Produse petroliere
(TPH)

Cobalt

Reziduu filtrabil la 105 °C

Consum chimic de oxigen
(CCOCr)

Seleniu

Crom total

Substanțe extractibile cu solvenți organici
(SESO)

Crom hexavalent

Sulfați

Cupru

Sulfiți

Detergenți / Substanțe tensioactive

Sulfuri și hidrogen sulfurat

Fenoli

Temperatură

.

Analize ape uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare,
conform
HG 352/2005 – NTPA 002
Aceste ape urmează a fi supuse unor operații de tratare și epurare în stațiile de epurare.

 .

Indicatori

Azot amoniacal / Amoniu

Cadmiu

Consum biochimic de oxigen
(CBO5)

Cianuri totale

Clor rezidual liber / total

Consum chimic de oxigen
(CCOCr)

Crom total

Crom hexavalent

Cupru

Detergenți / Substanțe tensioactive

Fenoli

Fosfor total

Mangan

Materii totale în suspensii
(MTS)

Nichel

pH

Plumb

Substanțe extractibile cu solvenți organici
(SESO)

Sulfați

Sulfiți

Sulfuri și hidrogen sulfurat

Temperatură

Zinc

.

Analiza de screening,
conform
HG 351/2005 modificată și completată prin HG 1038/2010
Aceste analize sunt efectuate pentru identificarea substanțelor periculoase, prioritare și prioritar periculoase din apele uzate.

HG 351/2005 modificată și completată prin HG 1038/2010 se referă la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, care vizează gestionarea apelor de suprafață și subterane, precum și apele industriale, epurate sau neepurate, evacuate direct sau prin intermediul stațiilor de epurare municipale sau a rețelelor de canalizare în apele de suprafață, caracterizate prin substanțele prioritare și poluanții specifici.

Analizele de screening sunt solicitate societăților economice de către operatorul local apă-canal. Indicatorii uzuali ai analizei de screening, conform HG 351/2005 modificată și completată prin HG 1038/2010, sunt:

 .

Indicatori

Hidrocarburi aromatice policiclice
(PAH):

Benzo[b]fluoranten

Benzo[k]fluoranten

Benzo[a]piren

Benzo[ghi]perilen

Indeno[1,2,3-cd]piren

Antracen

di(2-etilhexilftalat)
(DEHP)

Diclormetan

Triclormetan

Benzen

Toluen

Orto-xileni

Meta-xileni

Para-xileni

Bifenili policlorurați
(PCB)

Mercur

Arsen

Cadmiu

Nichel

Plumb

Crom total

Cupru

.

În cadrul Laboratorului de mediu Biosol se pot efectua analize pentru toți indicatorii de mai sus. Probele de apă uzate pot fi prelevate de către personalul laboratorului conform standardelor de prelevare SR EN ISO 5667-10:2002 sau de către beneficiar, conform instrucțiunilor oferite de către laborator.

 

prelevare_apa_uzata

 

 

La sediu, probele sunt recepționate, înregistrate, codificate, eșantionate și etichetate, după care sunt distribuite în laboratoarele specializate pentru analizele fizico-chimice și/sau microbiologice. Codul se păstrează pe tot traseul probei de la înregistrare până la emiterea buletinului de analiză, asigurându-se astfel trasabilitatea încercărilor efectuate. Rezultatele determinărilor analitice se notifică în Rapoarte de încercare.

 .

Emisii și imisii

Emisiile de poluanți reprezintă eliminarea în atmosferă a unor poluanți solizi, lichizi sau gazoși din surse punctiforme, fixe sau de suprafață.

Prin poluant se înțelege orice substanță solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori, sau formă de energie (radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații) care introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale.

Sursele fixe sau staționare pot fi construcții, utilaje, instalații, inclusiv de ventilație, alte lucrări fixe care produc sau prin intermediul cărora se evacuează substanțe poluante în atmosferă.

 

emisii

 

Laboratorul de mediu Biosol poate determina nivelul emisiilor și imisiilor în atmosferă pentru care deține acreditarea de competență RENAR în conformitate cu SR EN ISO 17025:2005 și SR CEN/TS 15675:2009.

Monitorizarea acestora este impusă de autoritățile de reglementare prin Autorizațiile de mediu și Autorizațiile integrate de mediu.

Pentru efectuarea determinărilor de emisii din surse fixe se întocmește împreună cu beneficiarul planul de măsurare care cuprinde toate informațiile necesare determinărilor, măsurile suplimentare și condițiile de operare și funcționare care trebuiesc realizate în timpul determinărilor în conformitate cu cerințele SR CEN/TS 15675:2009 și SR EN 15259:2008. În vederea întocmirii unui plan de măsurare și a efectuării unor determinări cât mai exacte echipa tehnică a laboratorului se va deplasa la sediul clientului pentru obținerea tuturor informațiilor necesare.

Emisii din surse fixe – pentru determinarea emisiilor din surse fixe se utilizează analizoare portabile, care respectă cerințele standardelor de aer în vigoare și care sunt etalonate periodic pentru verificarea stării lor de funcționare. Astfel Laboratorul de mediu Biosol poate determina automat concentrațiile de gaze și pulberile din efluentul gazos provenit din procesele de ardere (combustie și procese tehnologice) care sunt reglementate prin Ordinul 462:1993 privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Compuși organici volatili – o altă categorie de emisii o reprezintă compușii organici volatili:

 • Carbonul organic total, provenit din efluenții gazoși ai surselor fixe și din procesele utilizatoare de solvenți organici
 • Compușii organici volatili totali – vaporii de benzină, proveniți din rezervoarele de depozitare și din timpul transferului la depozitare, descărcarea și încărcarea rezervoarelor, etc.

Compușii organici volatili (COV) sunt exprimați în diferiți compuși chimici (peste 100) în funcție de cerințele beneficiarilor. Determinarea COV este reglementată prin următoarele acte normative:

 • HG 699:2003 care se referă la emisiile de COV din activități care utilizează solvenți organici;
 • Legea 278:2013 privind prevenirea și controlul integrat al poluării mediului și HG.568:2001 privind limitarea emisiilor de COV rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și stații de benzină.

.

Determinări emisii surse fixe

Pulberi totale în regim izocinetic

Compoziție gaze de ardere
(O2, CO, CO2, NO, SO2,NOx)

Carbon organic total în efluent gazos
(COV)

Carbon organic total în efluenți gazoși reziduali de la sursele utilizatoare de solvenți
(COT)

Compuși organici volatili exprimați în diferiți componenți:
acetonă, toluen, benzen, xileni, alcool etilic, etc

 

Imisii – prin imisii se înțelege transferul poluanților în atmosferă către un receptor, care poate fi omul și factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale, etc. Măsurătorile de imisii se efectuează fie automat, cu analizoare portabile, fie prin prelevarea probelor de aer în soluții absorbante sau pe filtre, utilizând pompe de prelevare urmată de determinarea analitică în laborator.

 

imisii

 

În țara noastră nivelul imisiilor în atmosferă sunt reglementate prin următoarele acte normative:

 • STAS 12574:1987
 • Ord 592:2002 și
 • Legea 104:2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 .

Determinări imisii

Prelevare în soluții absorbante și determinare analitică în laborator prin metode spectrofotometrice

Amoniac

Hidrogen sulfurat

Prelevare cu analizor portabil prin foto-ionizare

Compuși organici volatili totali
(COV)

COV exprimați în diferiți componenți
(benzen, toluen, xileni)

Prelevare cu analizor portabil cu celule electrochimice

O2

CO

CO2

NO

NOx

SO2

Prelevare pe filtru și determinare analitică în laborator prin gravimetrie

Pulberi în suspensie

Pulberi în suspensie PM 10

Pulberi sedimentabile

.

 Nivel de zgomot

Zgomotul reprezintă o suprapunere dezordonată de sunete cu frecvențe și intensități diferite . Sunetul este datorat vibrațiilor din natură, difuzate sub formă de unde care trec prin mediile gazoase, lichide și solide cu viteze diferite. Unitatea de măsură este decibelul, notat cu dB.

Poluarea sonoră, determinată de sunetele dis-armonice supărătoare este produsă mai ales de mașinile și mijloacele de transport, datorită progresului tehnic, industrializării, mobilității populației, etc.

Zgomotul influențează negativ starea corporală și psihică a omului și animalelor, motiv pentru care poluarea sonoră necesită o atenție din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al deranjării auzului uman, limita inferioară este de 0 (zero) dB iar cea superioară de 130 – 140 dB, limită la care omul se simte complet deranjat de zgomot.

 

zgomot

 

Măsurătorile nivelului de zgomot se efectuează atât în scopul identificării surselor de poluare fonică în zona în care se desfășoară activitatea industrială (peri-uzinal) sau alte tipuri de activități producătoare de zgomot cât și pentru stabilirea nivelului de zgomot la locul de muncă în vederea protecției sănătății lucrătorilor. Măsurătorile de zgomot sunt impuse de autoritățile de reglementare prin Autorizațiile de mediu și Autorizațiile integrate de mediu. Nivelul de zgomot este reglementat prin :

 • standarde în vigoare, cum este STAS 10009:1988 – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, stabilește limitele maxim admise ale nivelului de zgomot, Lech (nivel de zgomot echivalent), în mediul urban, diferențiate pe zone și dotări funcționale și pe categorii tehnice de străzi;
 • legislația SSM: HG 493:2006 completată de HG 601:2007

Astfel, valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale din mediul urban sunt:

 .

Spațiul considerat

Nivelul de zgomot echivalent
(Lech, dB)

Parcuri, zone de recreere și odihnă,
zone de tratament balneoclimateric

45

Incinte de școli, creșe, grădinițe,
spații de joacă pentru copii

75

Stadioane, cinematografe în aer liber

90

Piețe, spații comerciale, restaurante în aer liber

65

Incintă industrială

65

Parcaje auto

90

Parcaje auto cu stații service subterane

90

Zone feroviare

70

Aeroporturi

90

.

Pentru măsurătorile de la locul de muncă se determină nivelul de expunere zilnică la zgomot pentru o zi nominală de lucru de 8 ore, L(EX, 8h).

În conformitate cu HG 493:2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, limita de expunere zilnică la zgomot pentru o zi nominală de lucru de 8 ore, L(EX, 8h) este de 87 dB.

Laboratorul de mediu Biosol determină:

 • nivelul de zgomot în mediul ambiant în regim de acreditare RENAR, și
 • la locul de muncă în regim de acreditare RENAR și abilitare de la Ministerul Sănătății pentru determinarea zgomotului la locul de muncă.

.

Determinări de zgomot

Nivel de zgomot în mediul ambiant

Nivel de zgomot la locul de muncă

.

Pentru efectuarea măsurătorilor de zgomot se utilizează un sonometru integrator, etalonat periodic și calibrat înainte de fiecare set de determinări.

.

Sol

Solul reprezintă pătura superficială de la suprafața pământului, în grosime variabilă de la câțiva centimetri, până la 2 – 3 metri, în care se dezvoltă viața vegetală. Solul are un rol deosebit de important pentru viața de pe Pământ, ceea ce determină utilizarea celor mai variate măsuri pentru protecția sa și pentru îmbunătățirea puterii sale productive. Poluarea solului se produce:

 • în urma acțiunilor umane de îndepărtare și depozitare neigienică a reziduurilor lichide și solide rezultate din activitatea omului, a dejecțiilor animale și cadavrelor acestora;
 • în urma activităților industriale prin generarea de deșeuri industriale;
 • în urma activităților agricole prin utilizarea necorespunzătoare (în exces) în practica agricolă a unor îngrășăminte chimice și pesticide.

sol

Analizele de sol sunt efectuate atât pentru caracterizarea chimică a solului cât și pentru determinarea contaminării acestuia cu produse petroliere, metale grele și alți compuși chimici naturali sau de proveniență industrială.

Prelevarea și determinarea probelor se efectuează în conformitate cu Ord 756:1997 cu privire la evaluarea poluării mediului, cu standardele de prelevare ISO 10381:2002 și STAS 7184/1:1984 sau în conformitate cu cerințele beneficiarului. Ord 756:1997 reglementează nivelul poluanților în mediu, inclusiv în sol. Probele pot fi prelevate și de către beneficiar cu asumarea răspunderii locului, datei și modului de prelevare. La solicitarea beneficiarului, laboratorul pune la dispoziția acestuia instrucțiunile de prelevare.

.

Indicatori

pH

Conținut de substanță uscată și apă, raportat la masă
(SU)

Săruri minerale din extractul apos 1:5
Cl, SO42-, Ca2+, Mg2+, CO32-, CO3H

Conductivitate electrică specifică

Carbon organic total și humus
(COT)

Hidrocarburi din petrol
(TPH)

Metale
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, etc

Hidrocarburi aromatice
Benzen, Toluen, Xilen, Fenol, Crezol, etc

Hidrocarburi aromatice policiclice
Antracen, Chrisen, Fluoranten, Piren, Naftalină, etc

Bifenili policlorurați
(PCB)

Pesticide organoclorurate

Pesticide triazinice

Furani

etc

.

Deșeuri și nămoluri

Fabricarea oricărui produs presupune exercitarea anumitor presiuni asupra mediului, de la consumul resurselor naturale până la eliminarea acelor părți ce nu mai pot fi utilizate, denumite deșeuri.

Deșeurile sunt substanțe rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi utilizate ca atare și pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce.

Managementul și gestionarea deșeurilor ridică probleme foarte complexe la ora actuală în întreaga lume, care necesită întreprinderea unor acțiuni coordonate la nivel local, regional, colaborarea societății civile cu autoritățile locale, cu reprezentanții guvernului și de asemenea colaborarea între state.

deseuri

În țara noastră, agenții economici care generează deșeuri au obligația de a ține o evidență a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu și să o transmită autorităților teritoriale pentru protecția mediului, la solicitarea acestora.

Regimul deșeurilor este reglementat prin Legea 211:2011 a deșeurilor și HG 856:2002 privind clasificarea și gestiunea deșeurilor.

Deșeurile pot fi inerte, nepericuloase sau periculoase. Deșeurile care necesită o atenție deosebită sunt cele periculoase, care sunt deșeuri toxice, inflamabile, explozive, infecțioase, corozive sau altele, care introduse sau menținute în mediu pot dăuna acestuia, plantelor, animalelor sau omului.

Pentru a putea fi depozitate și acceptate în depozite, deșeurile trebuie să îndeplinească anumite caracteristici chimice, în conformitate cu Ord 95:2005 – Stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Testul de levigare set efectuează în conformitate cu SR EN 12457-2/2003 – Caracterizarea deșeurilor. Levigare. Test de verificare a conformității pentru levigare a deșeurilor granulare și a nămolurilor. Testul de levigare constă în aducerea probei de deșeu în contact cu un agent de levigare (apa), la un anumit raport de masă deșeu/agent de levigare (L/S=2 l/kg sau L/S=10 l/kg), menținerea în contact 24 h, separarea levigatului și analizarea eluatului obținut pentru determinarea indicatorilor de calitate urmăriți.

Indicatorii cel mai des solicitați de către beneficiari și care pot fi analizați în cadrul testului de levigare conform cerințelor Ord 95:2005, sunt :

 .

Indicatori

Arsen

Bariu

Cadmiu

Crom total

Cupru

Mercur

Molibden

Nichel

Plumb

Zinc

Fenoli

Fluoruri

Seleniu

Stibiu

Sulfați

Cloruri

Carbon organic dizolvat
(DOC)

Total solide dizolvate
(TDS)

Carbon organic total
(TOC)

Benzen-Toluen-Etilbenzen-Xilen
(BTEX)

Bifenili policlorurați
(PCB)

Hidrocarburi din petrol
(TPH)

Hidrocarburi aromatice policiclice
(PAH)

.

Alte analize care se pot efectua pentru probe de deșeuri solide sunt:

 .

Analize deșeu

Determinarea prin gravimetrie a
conținutului de hidrocarburi

Determinarea conținutului de
substanță uscată și de apă

.

Nămolul provenite în special de la stațiile de epurare este și el un tip de deșeu, tratat în mod particular.

namol

Pentru probele de nămol se pot efectua în plus diferite analize cum ar fi :

 .

Analize nămol

pH

Determinarea umidității, a substanței uscate

Determinare de substanțe volatile

Determinare de substanțe minerale

Determinarea conținutului de substanțe extractibile
în eter de petrol

Determinarea materiilor organice

Determinarea materiilor anorganice

Determinarea pierderii la calcinare a substanței uscate

.

Probele de deșeuri și nămol se prelevează de către personalul laboratorului în conformitate cu standardele de prelevare în vigoare, SR EN ISO 5667-13:2011 și SR EN ISO 5667-15:2010.

Probele pot fi prelevate și de către beneficiar cu asumarea răspunderii locului, datei și modului de prelevare. La solicitarea beneficiarului, laboratorul pune la dispoziția acestuia instrucțiunile de prelevare.

Pentru toate tipurile de analize de apă, sol și aer se utilizează aparatură performantă, de ultimă generație, care este achiziționată de la firme consacrate, specializate în comercializarea de echipamente de laborator și care sunt distribuitori ai unor firme de renume: VELP, ABLE &JASCO, MEMMERT, HACH-LANGE, LABTECH, KERN&SOHN, GBC SCIENTIFIC EQUIPEMENT PTY, ADVENTURE PRO, etc.

 

aparate_apa_uzata

 

Toate echipamentele utilizate sunt etalonate și verificate metrologic de către Institutul Național de Metrologie București, Biroul Regional de Metrologie Legală Ploiești sau alte laboratoare de etalonare acreditate RENAR.

În fiecare ciclu de acreditare, laboratorul participă la scheme de comparări inter-laboratoare pentru toți indicatorii acreditați, pentru a demonstra soliditatea rezultatelor analizelor efectuate.

Metodele analitice utilizate la efectuarea încercărilor sunt:

 • volumetrice, gravimetrice, electrochimice
 • spectrofotometrice de absorbție moleculară în UV/VIS
 • spectrofotometrice în IR cu tranformanță Fourier – FTIR
 • spectrometrice de absorbție atomică în flacără și pe cuptor de grafit – FAAS și GFAAS
 • cromatografice de lichide – HPLC
 • cromatografice în fază gazoasă GC-ECD, GC-MS

Laboratorul de mediu Biosol are în vedere în permanență respectarea cerințelor SR EN ISO 17025:2005 în ceea ce privește asigurarea calității rezultatelor. În acest sens sunt utilizate materiale de referință certificate, control primar, secundar și terțiar prin participare la scheme de comparări inter-laboratoare din cadrul comunității europene.

 

interlaboratoare

 • Servicii

 • Contactați-ne